ĐĂNG KÝ - ĐĂNG NHẬP - LIÊN HỆ


A. KHỞI NGHIỆP TẠI SILICON VALLEY

 1. Đăng ký công ty Hoa Kỳ.
 2. Trụ sở tại Silicon Valley – Hoạt động tại Việt Nam.
 3. Học tập và được hướng dẫn theo cách khởi nghiệp của Silicon Valley.
 4. Kết nối đối tác.
 5. Gọi vốn đầu tư tại Hoa Kỳ.

B. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

 1. Văn phòng đại Diện tại Silicon valley
 2. Kiểm tra và đánh giá ý tưởng khởi nghiệp
 3. Hướng dẫn phương thức thực hiện hoàn chỉnh ý tưởng

Ý tưởng và doanh nhân được chọn vào giai đoạn 1:

 1. Chọn lựa thầy hướng dẫn
 2. Hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh.
 3. Kiểm tra và hoàn thiện mô hình kinh doanh

Doanh nhân và dự án được chọn vào giai đoạn 2:

 1. Thành lập công ty tại Silicon Valley
 2. Hương dẫn chuẩn bị gọi vốn
 3. Kết nối gọi vốn hoặc đầu tư seed

Doanh nghiệp được chọn vào giai đoạn 3:

 1. Hướng dẫn tổ chức vận hành công ty
 2. Hương dẫn và kiểm tra phát triển
 3. Kết nối gọi vốn phát triển – series A.


THỰC HIỆN:


Đăng ký ngay để Bắt đầu khởi nghiệp của bạn tại Silicon Valley