Trình Tự Tham Gia Hội Viên Ai20X

Bước 1: Hoàn Thiện Hồ Sơ Công Ty

-        Điền Mẫu Đăng Ký Thông Tin Công Ty (Mẫu Online hoặc File Đính Kèm)
-        Mục Đích Công Ty (giải quyết vấn đề gì)
-        Tin Các Thành Viên Chính (Thành viên sáng lập nòng cốt của Công Ty)
-        Thông Sản Phẩm
-        Công Nghệ
-        Thị Trường
-        Mô Hình Kinh Doanh
-        Kế Hoạch Kinh Doanh
-        Ai20X xem xét hồ sơ, trao đổi và lập bản đề nghị các bước hợp tác thực hiện.

Bước 2: Thỏa Thuận Hướng Dẫn & Thực Hiện

-        Kiểm tra và đánh giá ý tưởng khởi nghiệp

-        Phỏng vấn doanh nhân sáng lập

-        Thông báo kết quả đánh giá ý tưởng

-        Đề nghị phương thức: Các bước thực hiện và thỏa thuận

** Chính thức thành hôi viên và đồng ý thưc hiện theo thỏa thuận để hoàn thiện ý tưởng.


Bước 3: Ý Tưởng Được Chọn Sẽ Bước Vào 3 Giai Đoạn:

Giai Đoạn 1: Ý Tưởng & Định Hướng Khả Thi

-        Chọn lựa thầy hướng dẫn

-        Hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh

-        Kiểm tra và hoàn thiện mô hình kinh doanh

-        Xây dựng đội ngũ thành viên chính

 

Giai Đoạn 2: Mô Hình Kinh Doanh Khả Thi

-        Thành lập Công Ty tại Silicon Valley

-        Hướng dẫn kế hoạch thực hiện và chuẩn bị gọi vốn

-        Kết nối gọi vốn hoặc đầu tư Seed

 

Giai Đoạn 3:Thực Hiện Kế Hoạch

-        Hướng dẫn tổ chức vận hành Công Ty

-        Hướng dẫn và kiểm tra phát triển

-        Kết nối gọi vốn phát triển – Series A

=> Click / Quyền Lợi & Nghĩa Vụ Của Hội Viên